Náš Etický kódex

Úvod Naše cieleNáš Etický kódex
 • Rytier rádu OTCE sa pozerá vždy na Univerzum naplnený láskou Otca.

 • Príjma svoju pozemskú úlohu, prežíva a napĺňa ju s úplnou oddanosťou.

 • Nežije "v oblakoch" oddelene od spoločnosti, ale v plnej miere stojí pevne na základoch skutočnej prejavenej reality.

 • Tým, že chápe seba, vie oddeliť podstatné od nepodstatného.

 • Nepovyšuje sa nad veci a diania, ale je súčasťou všetkého, čo mu umožňuje vnímať a spoznať vnútorné, ale aj vonkajšie súvislosti všetkého.

 • Pozná hybnosť stvorenia cez naše myšlienky, slová a činy.

 • Uvedomuje si podstatu a rozdielnosť dobra a zla, uvedomuje si jej realitu a existenciu len v každodennom ľudskom ponímaní.

 • Vie, že základom Univerza je Harmónia a rovnováha dobra a zla.

 • Uvedomuje si, že svetlo bez tieňa neexistuje, že každý jav má svoju potrebnú polárnu stránku.

 • Žije v harmónii a v jednote so všetkým živým a existujúcim.

 • Pokora pred božskou podstatou človeka a všetkých bytostí vylučuje, aby hociktorej z bytostí ublížil, alebo bezdôvodne spôsoboval bolesť.

 • Len z nutnosti, z dôvodov záchrany iného života, alebo len z dôvodu udržania života vyhasí iný ďalší život.

 • Každý prejavený život ctí ako chrám nebeského Otca.

 • Zem a príroda je jeho živou matkou, je pomocníčkou a liečiteľkou jeho tela, ducha a duše.

 • Svoj život prežíva v každom okamihu uvedomele, vie prečo prišiel.

 • Spoznáva základy učení, vie, že každú bytosť riadi zákon vyrovnanosti.

 • Uvedomuje si, že každá choroba či nepriazeň vzniká z dôvodu disharmónie.

 • Naučil sa spoznať jednotlivé vibračné úrovne hmoty a spôsob ich zladenia.

 • Jeho myslenie sa neobmedzuje len na terajší okamih, len na terajší život.

 • Priebeh diania sveta vníma ako večnú prítomnosť v čase. Minulosť, prítomnosť a budúcnosť sa zjednotí v božskej harmónii.

 • Je vedome v spojitosti s každým, preto pre neho samota a opustenie ako absolútno neexistuje. Vie rozlíšiť večné od pominuteľného.

 • Jeho zmierená duša odpočíva v lone Otca, vie, že mu pomáhajú anjelské bytosti.

 • Smrť je pre neho začiatok návratu k Otcovi, zrod k návratu prapodstatného bytia.

 • Z celej jeho existencie vyžaruje láska Otca, ktorý je doma v každom z nás a táto láska je spojená s trpezlivosťou, húževnatosťou, s pochopením, s mierom a dobrom múdrosti.

 • Rytier rádu OTCE ctí to najdôležitejšie - Slobodu a vlastnú voľbu jedinca a každej bytosti vo všetkých úrovniach a prejavoch jeho existencie.